کد مطلب: 975   تاریخ مطلب: 1393/04/11    

انسان، فرهنگ، تمدن و تاریخ (بخش دوم)

دکتر نوشاد محمدی

وجه بارز اسطوره ها وقهرمانان داستان ها در تصمیم گیری وشجاعت است. خود شجاعت از تصمصم گیری شروع میشود.لذا این قهرمانان چه در تاریخ وچه در افسانه هابه انسان درمانده در تصمیم گیری کمک میکننددر لباس قهرمان داستان جلوس واز تضاد درونی خود اراده ای پولادین بسازد.در واقع تاریخ هویت وکیستی افراد بوده است .انسان عصر تاریخ هویتی یا تاریخ ناب خود در جهت سرنوشت پیش قدم میشود.الگوها که از عناصر فرهنگی عنوان شدند به این دلیل مهم هستند.چرا که الگو ها ملکه ذهن انسان شده حتی در خواب هم نقشه  زنگی ،پیشرفت وسعادت مارا میکشند.به عینه ملاحظه میفرمائید چه میزان در ساخت الگوهای فکری برای کودکان هزینه میکنند.چرا که الگوهای فرهنگی دقیقا در مرکز انیشه وتصمیم گیری ودر واقع هویت ما عمل میکنند.تا اینمجا بحث در مورد تاریخ ناب یا تاریخ هویت بخش صحبت کردیم.برای اینکه از منظور اصلی دور نشویم باید برگردیم به بحث چهار راه تاریخ یعنی انسان ،زمان،فرهنگ وتمدن.براستی چه اتفاقی افتاده که پایان تاریخ رقم  بخورد؟ تاریخ فقط گذشت زمان نیست، بلکه تاریخ در واقع سرنوشت انسان است که در فرهنمگ ،تمدن وگذر زمان رقم میخورد.
 
اگر بخواهم واضحا تاریخ ناب را تعریف کنم باید همین تاریخ معمولی وکلاسیک را که گفتیم گورستان تمدنهاست به عنوان تاریخ ناب معرفی کنم.شاید مصداق بهتری برای آن پیدانکنم.در خیلی از کشورها تاریخ کهن وناب خود دیگر به تاریخ پیوسته وعمو نوروز قصه هایش به خواب ابدی رفته است.آری در این کشور ها هویت تاریخی محلی از اعراب ندارد.هرچه هست تاریخ زنده یا تاریخ مطلق است.در واقع تاریخ در این جهان نو هیج پس اندازی از گذشته ندارد.تاریخ مطلق قطار حوادث است که بی وقفه در حال رفتن است  گویا از مسافرانش هیج کس را پیاده نمیکند .زمان وانسان وفرهنگ وتمدن در یک  هماهنگی کامل در حال گذر از حالت های  مختلف خود وتجلی جلوه های خود هستند .در واقع مانند فردی که لباس های مختلفی بر تن کند متلون هستند.تاریخ مطلق در واقع گذشته ای است اگر نگوئیم بدون گذر زمان باید بگوئیم با کند شدن زمان همراه است.
در تاریخ مطلق مانند این است که عناصر چهار گانه موجود در تاریخ را فریز کرده باشند .تاریخ کاملا مجسم ومصور است.در تاریخ مطلق سرعت های تغییرات در تفکر انسان  معاصر وسرعت تکنولوژی به عنوان فرهنگ غالب امروز و به تبع اینها سرعت تغییرات فرهنگی وتمدن چنان به سرعت زمان نزدیک است،که زمان در این جا به تاریخ ملحق میشود وخود زمان هم که مسافر آینده است. به بخش لاینفک از تاریخ تبدیل میشود .اینجا تاریخ فقط گذشته نیست بلکه تجسم عینی و واقعی از امری مطلق است .من آنرا تاریخ مطلق مینامم .در تاریخ مطلق انگیزه هایی که قبلا با عنوان بودن یا عشق و پیوستگی وماندن یا تنفر وگسستگی عرض کردم .هردو به عینه در کنار هم هستند ودر واقع انسان به کمال در تضاد یا بلوغ تضاد ها میرسد وتنفر وعشق هردو را در کنار هم میتواند درک کند.
برای تنویر این موضوع که انسان چگونه میتواند به شدن برسد  ودوستی تنفر هردودر وجودش باشند واو آرامش داشته باشد .باید عرض کنم ریشه خیلی از تضاد ها وتنشها فاصله ها هستند .فاصله های زمانی ومکانی در تاریخ مطلق این فاصله ها به دلیل سرعت تحولات یا حذف میشوند ویا به شدت کاهش می یابند. پس تضادها هم کاهش می یابد.در جوامع وخود درون انسان تکامل جسمی وفکری وناهمگونی در تکامل انسانها موجب ایجاد فاصله ها شده است. همچنانکه میدانیم تاریخ ناب یا کلاسیک چیزی بجز در گیری میان نیروهای به اصطلاح خیر وشر نیست. این امر در اسطوره ها وافسانه ها و کلا در سرگذشت واقعی انسانها کاملا مشهود است .این امر میتواند صحت ادعای بنده را تایید کند.به اینجا رسیدیم که تاریخ مطلق به مثابه" ماهیت"است.یعنی از چیستی سخن میگوی .تاریخ ناب به مثابه"هویت "از کیستی سخن میگوید.  
در واقع بادوحقیقت متفاوت از انسان روبرو هستیم حقیقتی تاریخی که به گذشته ارجاع میدهد وحقیقتی دیگر که مطلق وبدون گذشته است.این حالت دوم تاریخ غربی امروز است.وحالت اول تاریخ شرقی دیروز است.این حقیقتها در واقع مانند سکه ای که پادشاهی در یونان زده بود وهردو روی آن تصویر خودش بود. یک سکه با دوتصویر است .البته دو تصویر متفاوت از یک شیئ....
برگردیم به صحبت آقای فوکویاما در مورد پایان تاریخ،اگر منظور ایشان از این گفته مرگ حقیقت باشد باید بگوییم کاملا در اشتباه است. تاریخ یا حقیقت وجوهر در آن نه تنها نمرده است. بلکه در حال بالندگی وتجلی وتلون است .اما نکته ای که چرا ایشان به این امر وقوف پیدا کرده اند ،مصداق همان ضرب المثل است که:" ماهی آخرین نفری است که می فهمد در دریا بوده است".آنهای که در قطار تاریخ مطلق هستند گذر زمان را نمتوانند درک کنند وراه اصلی درک تاریخ در گذر زمان است در واقع آنهایی که در کشورهای خیلی پیشرفته از نظر تکنولوژی زندگی میکنند.در قطار زمان هستند و گذر انرا درک نمیکنند. طبیعی هم هست که منکر تاریخ شوند. اما ما مدعی کشف نوعی تاریخ شده ایم و مدعی هستیم در این تاریخ خیلی از تضادها حل میشود ودر واقع ارزشها که از تضادهای شناختیحاصل شده اند باید تحلیل رفته وکم رنگ شوند. البته این اتفاق در جامعه غربی افتاده است .حتی در روانشناسی اجتماعی که بیشتر تحقیقات آن غربی است. اشاره به موضوعی به نام ناهم خوانی شناختی شده است.یا ناهم سازی شناختی که "معنی آن این است که در تضاد بین عمل و شناخت انسان میل به عمل دارد تابه شناخت های خود 
مثلا جامعه امریکایی وقتی به جنایت های خود در ویتنام یا عراق فکر میکندبه این شکل شناخت خود را نسبت به ویتنامیها یا عراقی ها عوض می کند آنها را بدوی،تروریست یا جنایتکار قلمداد میکنند .این همان اصلی است که در تاریخ مطلق خام است وهمچنان که گفتیم.مانند دستگاه برف روب که برف را به آب گرم تبدیل میکند . شناتخت های حقیقی را صرفا به عمل تبدیل میکند .چه خوب وچه بد هردو دراین دستگاه در کنار هم یک معنی را افاده میکنند .این سرگذشت انسانی است که ارزشهایش صرفا از فاصله های شناختی منشا میگرفت وارزشهایش نسبتی با فاصله ها داشت. از این جا جا دارد به دین گریزی بزنیم که ارزشهایش وابسته به فاصله ها نیست بلکه فاصله ها وابسته به ارزشها است.
 
همانطور که گفتیم در جهان امروز غرب چون ارزشها وابسته به فاصله ودر واقع وابسته به حب وبغض بوده پس از حذف آنها این عمل گرایی است که توام با رقابت به عنوان جایگزین ارزشها مطرح میشود.در واقع هیچ زمانی دست انسان غربی اینقدر به مغزش نزدیک نبوده است. یعنی به جای اندیشه بیشتر از عمل بهره مند است.لاجرم باید خصوصیتهای تاریخ مطلق را برای درک  بهتر آن بیان کنیم.تا بیشتر  به شرایط گفتمان غرب پی ببریم.در غرب هم مانند گذشته انسان از نظر فکری در تضاد است نه از نظر ماهیت بلکه از نظر آنچه ندارد یعنی هویت ،یعنی گذشته ای که دیگر فراموش شده است وامکان به تصویر کشیدنش نیست. نه به خاطر فاصله ودوری نه. به خاطر عدم درک فاصله ونبود ارزشها که همانند فانوسهایی گم شدگان دریا را راهنمایی میکند.
بله غرب نمیتواند حتی اگر بخواهد گذشته را زنده کند واز طرفی بایک خلا فرهنگی وفکری روبروست که تمدنش نمی تواند با همه تکنولوژی آنرا جبران کند. وآن هویت است.چرا که همان طور که عرض کردیم تاریخ مطلق سرشار از  ماهیت وچیستی است وپاسخگوی کیستی افراد و اجتماعش نیست.در واقع جامعه غربی هم از حیث احساس هویت وماهیت که هردو همانند اعصاب  حسی وحرکتی هستند بدون حس کردن که هویت باشد .فقط با عمل وحرکت که همان ماهیت باشد .به نوعی آسیب پذیر و درمانده میشود.از طرفی هویت نیز ریشه در تاریخ ارزشی و پیدایش ان دارد. درواقع اسطوره ها اولین سنگ بنای هویت هستند .
به همین خاطر همانند انسان بدوی جامعه غربی پیشرفته نا خود آگاه همانند طفلی که در آغوش مادر آرام بگیرددوباره در آغوش اسطوره ها جای گرفته وبه خلق دو اسطوره پرداخته است این دو اسطوره یکی" درک هرمنوتیکی " از جهان به مثابه یک متن  ودیگری" گفتمان "است.
در واقع جامعه غربی ناخوداگاه برای جبران کاستی هویتی خود به نوعی داستان سرایی دست میزند  وبا حذف تاریخ وارزشها از متن جامعه ورد کردن هر نو فرا روایت  سر در لاک خود فرو برده وبا کنار گذاشتن ارزشهای انسانی ودینی لاجرم برای خود ساز دیگری کوک کرده وفراروایت یا در واقع بهتر است بگویم از اسطوره های پست مدرنیستی 
رونمایی میکند .که هردو دقیقا نه تنها فراروایط بلکه اسطوره های مترقی غرب هستند که از ناخوداگاه انسان غربی سر بز اورده اند.
غرب در یک چرخش صد وهشتاد درجه ای از کوژیتیو  دکارتی یا همان شناخت  از خویشتن به سمت عمل صرف حرکت کردهاست. لذا آقای فوکویاما تاریخ را که ارزشهای غربی میداند با ظهور تمدن لیبرالیسم غربی پایان یافته تلقی میکند.همانطور که عرض کردم،علیرغم تمطراقی که امروز در غرب به عنوان پرچم دار تمدن جدید در همه شئون  انسانی حاکم است وعلیرغم سیطره غرب بر دنیا وادعای نبود تضاد وفاصله های ارزشی در جامعه غربی این ادعا کف سر دریا بیشتر نیست.چرا که انسان بدون هویت وکیستی مانند مسافری بی توشه راه است که در هر منزلی ممکن است از پا در آید.اگر اشاره ای به روانشناسی این انسان داشته باشیم،مانند کسی است که تنفر وعشق به دلیل نبود فاصله در درونش همسایه هستند در واقع ارزشهایش بودن ونبودن در وجودش پیوستگی داشته باشد .در این شرایط  نوعی بی مزگی در درک طعم زندگی به انسان دست میدهد .چرا که انسان باتضادها  که حاصل فاصله ها چه از نظر مسافت وجه از نظر محتوایی وارزشی هستند .به درک معنی زندگی نایل میشود.
در این خصوص برای تلطیف موضوع با تمثیلی  به نام طعم جاودانگی  به درک ارزش وجودی تضاد وفاصله اشاره میکنم.آورده اند زن ومردی در قبیله ای از افراد با موهایب سفید وبلند زندگی میکردند.بعکس مردم انجا که همه از زن ومرد مو های بلند وسفید داشتند این زن ومرد هیچمویی نداشتندو سر وصورتشان  کاملا لخت وکودکانه بود راه چاره در این دیدند ،به دانای قبیله که مردی بودکه بر خلاف عرف که آدم های دانا ریش سفید هستند. تنها یک تار موی زسیاه در سرش بود وبقیه موهایش سفید وبلند بود.مرد  دانا در جواب سوال زن ومرد که راه حلی برای بیمویی خود طلب کردند گفت چند تا تخم به شما میدهم آنها را ببرید ودر سرزمین های مختلف بکارید .هر جا این تخم ها رشد کرد منتظر بمانید تا درختی تنومند سر براورد وساله باید صبر کنید تا آن در خت میوه برآورد واز آن تناول کنید تا موهای رنگی وسفید بیابید .آن دو نیز ره سرزمینی ناشناخته در پیش گرفتند وتخمها را در چند جا کاشتند و منتظر ماندند تا یکی از آنها در شورزاری  رشد کرد وپس از سالها تنومند شد واز آمیوه اش خوردند و مودرآوردند. ابتدا مو های نازکی در آوردند .ولی بعدا پرپشت شد و در حالی که تا آن زمان فرزند نداشتند .فرزندان زیادی نیز از آنها متولد شدند .حالا از آن زمان سفر تا کنون خواب از چشمشان پریده بود وبه عارضه بی خوابی مبتلا شده بودند ولی چون مشتاق گیسو های بلند بودند .به قول شاعر که میگوید
 گر به شوق کعبه خواهی زد قدم  
سرزنشها اگر کند خار  مغیلان غم مخور 
در راه رسییدن به آرزو یخود دمی از پای ننشستند.باری پس از سالها فیلشان هوای هندوستان کرد وبه نزد آن جوان فرزانه باز گشتند .تا از او در مورد این حکایت وعلل آن بپرسند.که چرا با خوردن میوه ودر اوردن مو خوابشان پریده است؟در پاسخ گفت برای اینکه اهل آن جزیره خواب راحتی داشته باشند.بایدجزیره را مرز بندی کنند وبین خودشان دیوار .کشند.هرچه دیوار ها بلند تر باشد خواب شان عمیق تر است.این فرد مو سفید ماکیوس  نام داشت .آن زن ما دوست بود مرد نیز من دوست نام داشت.از او در مورد عتت این کار وحکمت آن پرسیدند.گفت  آن موها یی که به سر های ما وصل هستند در واقع تعلقات  ما هستند به این جهان وسفیدی نشان نیازمندی است من به دلیل آنکه یک تار موی سیاه دارم .دانا هستم چون که کمی جوهر بی نیازی دارم.اما چرا خواب از سرتان پریده؟برای اینکه تا زمانی که مو نداشتید فرزند نداشتید ودر واقع هیچ تعلق عمیقی  نداشتید .با جوانه زدن اولین موها در سر شما که به اندیشه تان وصل است.آتش تعلق در وجودتان زبانه کشید.وطعم بودن وعشق را که چشیدید .به دلیل اینکه به چیز دیگری طمع کردید وآن جاودانگی است .یعنی همیشه در بودن وهستی زیستن .نیروی دیگری در وجودتان به وجود آمد .و آن عصیان علیه مرگ ونابودی است.یا همان تنفر ،پس وقتی عشق باشد تنفر هم میآید.در جنگ بین عشق وتنفر گیر افتادید برای اینکه از این درگیری جاودان رها شوید .لاجرم چون که نمیتوانید از هیچکدام دل بکنید مجبورید . بین خود در جهان واقعی فاصله ایجاد کنید .تا به طور ناخودآگاه پیام صلح را برای نیروهای درونی خود بفرستید که اگر جدال  ادامه یابد عشق که طعم جاودانگی است .واز تضاد های بین دونیروی بودن یا میل به پیوستگی وماندن یا همان میل به گسستگی وحدایی است .طعم خودش را از دست میدهد .یا به محبت تبدیل میشود که دوستی خالص است ویا بهکناره گیری می انجامد .بله طعم جاودانگی که در این داستان عرض کردیم همان هویت است. که از سرشت های تنفر وعشق ریشه گرفته است.
در واقع هویت همان ارزشهای متضاد هستند در انسانها رادر فاصله ای بین جنگ وصلح نگه مدارد .وجهان بدون این ارزشهای معنوی جهانی سرد وخالی خواهد بود .این ارزشها هستند که در جهان ما فاصله ها  را ایجاد میکنند و فاصله ها هویت وکیستی به انسان وجامعه میدهد ودر واقع همان طعم جاودانگی است که انسان از همه جنبه های انسانیش در میابد گاهی در جنگ وگاهی در صلح .
منظور ماکیوس از خط کشی کردن در جزیره همان هویت ملتهاست که لاجرم فاصله های معنوی وتاریخی وجغرافیایی را نیز شامل میشود.درست است که انسان غزبی گیسوی بلندی از تمدن در سر خود تافته است که به رنگ های مختلف است ولی همین تعلقات خواب را از سرش پرانده است.و باید برای این پریشانی خود چاره جویی میکرد. لذا همانطور که عرض کردم برای اینکه از این افسرده خویی وپریشانی بدر آیدحقیقت را در دوسطح اجتماعی وفردی تبیین میکند .آنجا که از فرد سخن میگوید اورا وارث دانشی به نام هرمنوتیک میداند .که مستحق هرنوع برداشتی از جهان است وخودش به تنهایی دارای یک فلسفه است. هرچه او بفهمد همان درست است واین را فهم هرمنوتیکی یا پیام از درون مینامد. حال سوال این است .که آیا این همان دستور العمل ماکیوس در داستان طعم جاودانگی نیست؟که دستور داد تا انسانهای جزیره بین خودشان مرزبندی وحصار کشی کنند؟تا خواب راحتی داشته باشند ؟بله به نظر میرسد جامعه غربی دچار نوعی بی خوابی مزمن شده است.از این رهگذر است که تاریخ مطلق که عرض کردیم سعی در حل همه نیروهای متضاد درونیش دارد .مجبور میشود برای پرهیز از تنش و پر کردن خلا هویتی خویش منکر تمامیت تاریخ وحقیقت شود .واز حقیقت بزرگ تاریخ انسان  با نگاهی تحلیلی  حقیقت های کوچک فردی را نتیجه بگیرد .امادر بعد دیگر اندیشه غربی پس از آنکه به انسان چیستی داد وکیستی را از او گرفت که همان  هویت است .واو را از مرکب هویت پیاده وبر مرکب ماهیت نشناند .چون در حوزه اجتماعی نیز دچار همان تشتت میشود . ودر واقع باز هم خواب از سرش  می پرد ،دست به دامن گفتمان به عنوان ابزاری برای درک و کشف حقیقت وبلکه خلق حقیقت میشود.و عنوان می کند هیچ حقیقت ثابتی غیر از شرایطی هوشمند که از قدرت انسان خارج است ومانند عدالت کورکه نیازمند قانون  استتا اورا راهنمایی کندواین حقیقت یا "همان تاریخ" نیازمند انسان است .تا دستان قدرتمندش را برای یاری او دراز کند.نیازی نیست که به او کمک فکری بکند گفتمان فقط نابینا است .ولی هم میشنود وهم فکر  میکند .همانطور که ملاحظه شد این دو در واقع همان نگاه اسطوره ای را در عصر اطلاعات تداعی میکنند.نکته مهمی که باید اشاره کنم این است کهانسان در نگاه تاریخی مطلق به اندیشه ،تفکر میکند .تفکر همان درک هرمنوتیکی است یعنی در جزییات خلاصه مشود ولی اندیشه  یعنی کلیت ها را دیدن وکنار هم گزاشتن ونتیجه گرفتن فلسفی و کلی از جهان وهستی .
در حقیقت پاسخی به بی خوابی غرب هستند ودر جهان ما که ارزشها زنده هستند .تاریخ ناب در جریان است .این نوع نگاه به انسان و جامعه وتمدن وتاریخ اگر نگوییم بی معنی  باید بگوییم.بدون جایگاه است.در پایان ضمن اینکه نتیجه گرفتیم که گفتمان ودرک هرمنوتیکی در واقع نه بر مدار شناخت و عقل بلکه در ناخودآگاه ذهن غرب شکل گرفته است به فصلی از تاریخ رسیدیم که تاریخ مطلق از نظر نیروهای موثر در ان است. در واقع به قول آقای بودریارد به حال مطلق رسیدیم. ودر مقابل تاریخ ناب را با ارزشهای ان مطرح کردیم .تا اینجا فعلا کافی است اگر عمری باقی باشد در فصلهای بعد ی ودر آینده به نقش انسان در این دو تاریخ واینده آنها از نظر فلسفی  خواهیم پرداخت .ایدوارم علما وفضلا ودانایان همه ما را راهنمایی کنند. 
مردم سالاری کرمانشاه    تاریخ ارسال مطلب:1393/04/11   کد مطلب: 975


نظرات کاربران
دانشجوی دهه هفتاد   در تاریخ   1393/4/19   ساعت 1:5  متن زیر را ارسال کرده است
جناب دکتر محمدی انروزها شما را بحق سرمایه جنبش دانشجویی میدانستن.مانا وسربلندباشی.
احمد   در تاریخ   1393/4/11   ساعت 11:21  متن زیر را ارسال کرده است
احمد:باسلام از این که مطالب علمی و روانشاسی را مطرح می کنید سپاس گزاریم.
 نام نویسنده  
 متن ارسالی  
       
        اخبار استانی
🔴کامل ترین لیست کاندیداهای احتمالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه

این لیست به روز رسانی و تکمیل می شود...

1395/12/26
.............................................................
پیکر اسفندیار غلامی کشتی گیر اسبق کشورمان تشییع شد

پیکر مرحوم اسفندیار غلامی قهرمان اسبق کشتی ایران روز شنبه در میان حزن و اندوه مردم اسلام آبادغر...

1395/08/29
.............................................................
نظام و مردم اولین گروه هایی هستند که از تخریب دولت آسیب می بینند

امیر صالحی رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه نیز تخریب کنندگان دولت را از ادامه ای...

1395/08/06
.............................................................
بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه در خصوص انهدام تیم تروریستی داعش

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه در خصوص به هلاکت رسیدن اعضای گروهک تروریستی داعش در کرمانشا...

1395/05/27
.............................................................
استاندار کرمانشاه: تمام تلاش خود را برای توسعه اورامانات به کار خواهم گرفت

استاندار کرمانشاه روز شنبه در دیدار با ملا عبدالله غفوری امام جمعه روانسر تاکید کرد: تمام تلاش...

1395/05/23
.............................................................
پیام استاندار کرمانشاه به مناسبت کسب مدال طلای کیانوش رستمی در المپیک ریو

پیام استاندار کرمانشاه به مناسبت کسب مدال طلای کیانوش رستمی در المپیک ریو ۲۰۱۶...

1395/05/23
.............................................................
توضیحات سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه درخصوص بیانیه اخیر این شورا

سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه در خصوص بیانیه اخیر این شورا که در فضای مجازی و رسان...

1395/05/23
.............................................................
اعلام حمايت دبير حزب مردم سالاري استان كرمانشاه از استاندار

به گزارش مردم سالاري كرمانشاه امير صالحي دبير حزب مردم سالاري استان با اشاره به لزوم وحدت رويه ...

1395/05/18
.............................................................
ترکیب جدید هییت رییسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه تعیین شد.

در این جلسه علاوه بر تعیین هییت رییسه جدید مباحث متعددی مطرح شد که گزارش آن را در ادامه می خوان...

1395/05/17
.............................................................
روز خبرنگار گرامي باد.

......

1395/05/16
.............................................................
 
 
       گفتگو
كواكبيان: ترامپ قدرت برهم زدن برجام را ندارد

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: کشورهایی که به ستادهای انتخاباتی خانم کل...


1395/08/25
...........................................................
احزاب؛ ابزار تقویت مردمسالاری و ارتقای بینش و مشارکت سیاسی

احزاب سیاسی در ایران به رغم بهره مندی از پیشینه و پشتوانه قانون اساسی، هرگز نتوانسته اند به کار...


1395/05/16
...........................................................
«وسواس سقراطی دارم»

گفتگو با دکترسمیعی - استاد 81 ساله ارتباطات...


1395/02/04
...........................................................
باقرآبادی:من هنوز هم خودم را یک روزنامه نگار میدانم.

سخت است با روزنامه نگاری که سالها مصاحبه کننده ای حرفه ای بوده، روبرو شوی و به قولی«خیاط را در ...


1394/06/23
...........................................................
من آدم تازه به دوران رسیده ای نیستم!

گفتگوی هفته نامه غرب با حاج غلامرضا امیری...


1394/03/13
...........................................................
با عکاسان حرفه ای جهان فاصله ای نداریم

گفت و گوی محمدحسین شیریان با بهمن زارعی عکاس اعزامی ایرنا به مذاکرات لوزان سوییس را منتشر کرده ...


1394/01/30
...........................................................
خبری از تهدید و تکفیر و هاله نور نیست!

ابراهیم فتاحی: هیچ مصلحتی بالاتر از قانون‌مندی و قانون‌مداری و اجرای قانون نیست....


1393/07/13
...........................................................
 

مردم سالاری کرمانشاه